Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF Weboldal készítésre és tárhely szolgáltatásra, valamint a hozzájuk tartozó kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozik.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a
Boskovits Richárd egyéni vállalkozó (székhely: 5516 Körösladány, Bartók Béla utca 15.; nyilvántartási szám: 52476503; Statisztikai számjel: 68946555-631123109; Adószám: 68946555-1-24), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

valamint a vele Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) kötő Megrendelőre (a továbbiakban: Megrendelő). A jelen ÁSZF a Vállalkozási Szerződéssel együtt határozza meg a megbízás teljesítése során Megrendelő és Szolgáltató (együtt a továbbiakban: Szerződő felek, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: Szerződő fél) jogait és kötelezettségeit.

A Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg a Vállalkozási Szerződés jelen ÁSZF-hez képest egyedi feltételeit így különösen a Szolgáltató által ellátandó feladatokat, a szerződésszerű teljesítés esetén a Szolgáltatót megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét. A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Vállalkozási Szerződés részletesen nem rendelkezik. A Vállalkozási Szerződésnek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, és azzal együttesen alkotja Szerződő felek között létrejött szerződést.

1. Az ÁSZF IDŐBELI hatálya

1.1./ A jelen ÁSZF 2019. december 31. napján került közzétételre a Szolgáltató URL-én vagyis a www.saturnstudio.hu alatt (a továbbiakban: URL).

1.2./ Az ÁSZF – az alábbi kivételektől eltekintve – az URL-en történő közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy azt követően megkötött Vállalkozási Szerződésekre.

1.3./ Megrendelő a megrendeléssel elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek és a kiegészítésként szolgáló Projektszabályzat minden pontját.

1.4./ A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a módosítást pedig köteles URL-jén közzétenni. A Megrendelő, akire az ÁSZF hatálya kiterjed, a módosult ÁSZF-ről való alábbiak szerinti értesítést követően a Módosult ÁSZF-el kapcsolatban a Szolgáltató felé észrevételeket tehet. Amennyiben a Szerződő felek között a fenti észrevételek alapján a módosult ÁSZF kapcsán nem jön létre akár a Vállalkozási Szerződés módosításával megállapodás, a Megrendelő jogosult az ÁSZF 7.4./ pontjának szabályai szerint a Vállalkozási Szerződést felmondani.

Az ÁSZF módosítása a módosítást URL-en történő közzétételét követően lép hatálya, feltéve, hogy a Szolgáltató a Megrendelőt az ÁSZF módosításáról, a Megrendelőnek a Vállalkozási Szerződésben rögzített elektronikus értesítési címére (e-mail cím) történő üzenet megküldésével értesített. Az értesítés esetleges elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a módosult ÁSZF a Megrendelő tudomásszerzését követően lép hatályba. A módosult ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a korábban alkalmazott általános szerződési feltételek hatályukat vesztik.

2. AZ ÁSZF ÉS A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2.1./ Amennyiben a Szerződő felek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérnek, az eltérő feltételeket a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg. Amennyiben a Vállalkozási Szerződésben foglaltak eltérnek a jelen ÁSZF-től, a Vállalkozási Szerződésben foglaltak tekintendők irányadónak. A fenti rendelkezést kell megfelelően alkalmazni arra az esetre is, ha a Vállalkozási Szerződés megkötését követően módosult ÁSZF rendelkezései térnek el a Vállalkozási Szerződésben foglaltaktól. A fenti esetben az utóbb hatályba lépő módosult ÁSZF a Szerződő felek között korábban létrejött Vállalkozási Szerződést nem módosítja.

2.2./ Az ÁSZF alapján a Szerződő feleket szerződés létrehozására irányuló kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra, hogy a Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg a szerződés tárgyát képező megbízást, a Szolgáltatót megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét.

3. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1./ A Megrendelő és a Szolgáltató között a Vállalkozási Szerződés az URL-en történő megrendeléssel jön létre.

4. A Vállalkozási SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.1./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF használatával megkötésre kerülő Vállalkozási Szerződés célja az, hogy Szolgáltató Megrendelő részére a Vállalkozási Szerződésben rögzítettek szerint:

  • CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és adatfeltöltése magyar vagy más nyelven;
  • CMS alapú honlap karbantartása, tartalmának frissítése

4.2./ Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás szakszerű és megfelelő színvonalú ellátásához szükséges szakértelemmel és felkészültséggel, továbbá a szükséges személyi és tárgyi eszközökkel rendelkezik.

4.3./ A Megrendelő a Szolgáltatót jogosult megbízni tárhely szolgáltatás és domain regisztráció megrendelésére a szolgáltatóval viszonteladói szerződésben álló feleken keresztül. A Megrendelő a doamin regisztráció és tárhely szolgáltatás megrendelésének igényével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást  (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann.org stb.), valamint a szolgáltatóval viszonteladói szerződésben álló szolgáltató (Magyar Hosting Kft, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet) Szerződési feltételeit elfogadja.

A Megrendelő a domain igénylésével, delegálásával, és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó nyilvántartó, harmadik fél felé valós adatokat közöl. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott téves vagy hamis adatokból kifolyólag a Megrendelő domain címe zárolásra vagy törlésre kerül.

Amennyiben a Megrendelő a .hu domain regisztrálásához nem biztosítja a harmadik fél által megkövetelt hiteles dokumentumokat a harmadik fél által megszabott határidőn belül, azzal a Szolgáltató részére megbízást ad a domainnek a Szolgáltató nevére történő regisztrálás a gyorsabb bejegyzés érdekében. Erre tekintettel a Szolgáltató kötelezi magát a Megrendelő kérése alapján a domain névről történő lemondó nyilatkozatot megtenni, azt a harmadik fél és a Megrendelő részére megküldeni. Amennyiben időközben a Megrendelő hivatalos domain igénylőlapot nyújt be a harmadik fél részére, a Szolgáltató a domain bejegyzési kérelmet visszavonja és az a Megrendelő saját nevében ismételten benyújtásra kerül.

A Megrendelő jogosult megrendelést adni a Szolgáltató részére a domain bejegyzésre amennyiben a Megrendelő a fizetési és hiteles dokumentum benyújtási kötelezettségének eleget tett de azt követően 2 (kettő) munkanapon belül a domain bejegyzésére nem került sor vagy nem kezdődött meg.

A CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és adatfeltöltés során a Szolgáltató nem köteles:

– Egynél több domain regisztrációra vagy átregisztrációra;
– Jogi dokumentációk elkészítésére (ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató, egyéb dokumentumok);
– SEO marketing vagy SM marketing tevékenységre
– Bármely programozási tevékenység ellátására vagy egyedi kódolású oldal telepítése, kezelése, konfigurálása;

A Szolgáltató annak érdekben, hogy a megfelelő szakmai színvonalú szolgáltatást tudja nyújtani a Megrendelő részére, csak a szolgáltatóval szerződésben álló partner szerverén keresztül jogosult és köteles a megrendelt szolgáltatást teljesíteni így a CMS rendszer telepítésének, kezelésének, konfigurálásának alapfeltétele a Megrendelőnek a Szolgáltatón keresztül történő domain regisztrációja.

4.4./ A Megrendelő semmilyen nyilvános vagy harmadik személy részére történő megnyilvánulása sem csorbíthatja a Szolgáltató jó hírnevét.

4.5./ A Megrendelő nem jogosult a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás harmadik személy részére történő továbbértékesítésére.

4.6./ A Szolgáltató az általános jellegű ügyfélszolgálati kérdéseket 48 órán belül, a technikai illetve rendszergazdai tevékenységre vonatkozó kérdéseket 72 órán belül köteles megválaszolni, melyet megrendelő a https://saturnstudio.hu URL-en történő bejelentkezést követően a hibabejelentés menüpontban jogosult szolgáltató felé jelezni.

4.7./ A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételek biztosítani.

A Megrendelő köteles a Szolgáltató által kezelt adataiban történő változásokat 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltató részére.

5. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltató a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azonban ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, szolgáltató nem köteles azoknak eleget tenni, vagy amennyiben mégis úgy az utasításból eredő károk a Megrendelőt terhelik. Szolgáltató Megrendelő utasítása szerint nem láthatja el feladatát, ha az jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, avagy az élet- és/vagy vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezet. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen módon használja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást a szakszerűtlen használatból eredően magának vagy más személynek okozott károkért a Megrendelő felel.

5.2./ Szerződő felek minden olyan körülményről, amely a megrendelés ellátását veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást.

5.3./ Abban az esetben ha Megrendelő a Szolgáltató tevékenységének kapcsán kifogással kíván élni, úgy azt, a kifogásra okot adó körülményről való tudomásszerzést követően írásban jogosult megtenni.

5.4./ Megrendelő köteles átadni a munka elvégzéséhez nélkülözhetetlen információkat, hozzáféréseket Szolgáltató részére a Projektszabályzatban meghatározott módon.

5.5./ Szolgáltató harmadik személy közreműködésének igénybevételére korlátlanul jogosult, Szolgáltató az igénybe vett harmadik személyért nem felel.

6. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

6.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF 1.1./ pontjában körülírt feladatok ellátásáért Megrendelő a Vállalkozási Szerződésben foglalt Vállalkozási díjakat (a továbbiakban: Vállalkozási díj) köteles megfizetni.

Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni a Vállalkozási Szerződésből fakadó feladatok ellátása során felmerült, előre egyeztetett, igazolt és az esetleges kiegészítő szolgáltatások telepítésével járó költségeit. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő számára előzetesen, írásban jelzi, hogy az általa igényelt tevékenység nem képezi a Vállalkozási Szerződés részét és arra a Megrendelő ennek ellenére igényt tart, a Szolgáltató jogosult az elvégzett tevékenységért a Vállalkozási Szerződésben meghatározott Vállalkozási díjat érvényesíteni a Megrendelő felé.

6.2./ A Szolgáltató a Vállalkozási Szerződés alapján meghatározott tárgyidőszakra vonatkozóan nyújtott szolgáltatásról a tárgyidőszak kezdetének első naptári napján jogosult számlát kibocsátani, 1 munkanap fizetési határidővel.

Szolgáltató a Vállalkozási Szerződés alapján a konkrét összegben illetve a tárgyidőszakban történt használat mértéke vagy egyéb mérőszám (pl.: darab, munkaóra) alapján meghatározott Vállalkozási díjról a teljesítés átvételét illetve a tárgyidőszak lezárultát követően jogosult számlát kibocsátani, 1 nap fizetési határidővel

6.3./ A Vállalkozási díjelőleg fizetési kötelezettségről a Szolgáltató a kiegészítésként szolgáló projektszabályzatban tájékoztatja a Megrendelőt.

6.4/ Amennyiben Megrendelő a Vállalkozási díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a késedelem idejére a díjbekérő értékének 25%-ával megegyező késedelmi díjat köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

6.5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha Megrendelő 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik a Vállalkozási díj megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult a Vállalkozási Szerződést felmondani. Az ebből fakadó esetleges károkért Megrendelő felel.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató írásbeli felszólítására sem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató jogosult a CMS szolgáltatás korlátozására illetve a 8 (nyolc) napot meghaladó késedelem esetében a CMS szolgáltatás megtagadására. A már teljesített szolgáltatások Vállalkozási díjának visszatérítésére a Megrendelő nem tarthat igényt.

A CMS szolgáltatás korlátozása illetve megtagadása esetében a szolgáltatás visszaállításáért a Szolgáltató 10.170,- Ft azaz Tízezer-egyszázhetven forint díjat jogosult felszámítani.

6.6./ Szolgáltató jogosult a Megrendelő késedelmes teljesítéséből fakadó igazolt károkat és költségeket (ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyásnál felmerülő díj, illeték, végrehajtási eljárás költségei, stb.) érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

7. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE

7.1./ A Vállalkozási Szerződés a Szerződő felek között a megrendelés teljesítésével megszűnik.

7.2./ A Vállalkozási Szerződés megszűnik amennyiben:

a./ Szerződő felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik,
b./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntetik,
c./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban felbontják,
d./ Szerződő felek bármelyike a Vállalkozási Szerződéstől eláll,
e./ A Megrendelő nem fizeti meg a Vállalkozási Szerződés létrejöttét követően 8 munkanapon belül az abban foglalt Vállalkozási Díjelőleget,
f./ Szerződő felek bármelyike a Vállalkozási Szerződést a másik Szerződő fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással, azonnali hatályú írásbeli rendkívüli felmondás útján megszünteti,
g./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést három (3) napos határidővel, indokolás nélkül hivatalos postai tértivevényes küldeménnyel vagy elektronikus úton megküldött írásbeli rendes felmondás útján megszüntetik,
h./   A Szolgáltató jogosult a Vállalkozási szerződést a Megrendelő által elkövetett, a jelen ÁSZF 7.5./ pontjában példaszerűen felsorolt súlyos szerződésszegések esetében, illetve a 6.1./ pontban foglalt vállalkozási díjfizetés elmulasztása esetében azonnali hatályú írásbeli rendkívüli felmondás útján öt (5) napos határidővel megszüntetni.

i./ Amennyiben a Megrendelő a megrendelt CMS szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltatóval a kapcsolatot megszakítja – a Szolgáltató megkereséseit 7 (hét) munkanapon túl megválaszolatlanul hagyja – a Szolgáltató jogosult a Vállalkozási Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Szerződő Felek között létrejött Vállalkozási Szerződésben foglaltakhoz képest az elvégzett munkával arányos Vállalkozási Díjat kiszámlázni a Megrendelő részére.

7.3./ Amennyiben a Szerződő felek bármelyikével szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, úgy a másik Szerződő fél a Vállalkozási Szerződéstől a csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás kezdő időpontját követően jogosult elállni vagy rendes felmondással egyoldalúan megszüntetni.

7.4./ Amennyiben a Vállalkozási Szerződés vagy a Rendszergazdai és Tartalomkezelési szolgáltatásokra vonatkozó szerződés fennállása alatt a Szolgáltató az ÁSZF-et módosítja, a módosult ÁSZF hatálybalépéséig és legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel a Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződést rendes felmondás útján megszüntetni arra való hivatkozással, hogy a módosult ÁSZF hatályosulása esetére a Vállalkozási Szerződést nem kívánja fenntartani. A fenti esetben a módosult ÁSZF a Szerződő felek között nem lép hatályba és a nem módosult ÁSZF marad a továbbiakban is irányadó. A jelen pontban foglalt rendes felmondási jog a Megrendelőt akkor is megilleti, ha a Szolgáltatóval észrevételt nem közölt.

7.5./ A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal, írásban felmondani a Vállalkozási szerződést amennyiben a Megrendelő:
– illetéktelenül összegyűjtött, mások tulajdonát képező, szerzői jog alatt álló tartalmat kíván elhelyeztetni CMS alapú honlapján;
– nem fizeti meg a vállalkozási díj előleget;
– elérhetetlenné válik, vagy nem küldi meg szolgáltató részére a CMS alapú honlap elkészítéséhez szükséges adatokat;
– ésszerűtlen módosítást kér, melyhez feltétlenül ragaszkodik

7.6./ Amennyiben Megrendelő a Vállalkozási Szerződésben megrendelt havidíjas adatkezelési és tartalomkezelési szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, a szerződés megszüntetésével egyidejűleg a Szolgáltató saját belépési adatokkal és jelszóval ellátott emailben átadja a CMS alapú rendszert és a továbbiakban nem áll módjában módosításokat végrehajtani a Megrendelő részére átadott CMS alapú rendszeren – kivéve az Árlistán feltüntetett díjszabások ellenében.

8. KNOW-HOW

8.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltatónak a Vállalkozási Szerződés ellátása során létrehozott szellemi termékei – azaz a jelen szerződés hatálybalépését megelőzően és azt követően létrehozott CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és adatfeltöltése és annak a Vállalkozási Szerződés hatálya alatt létrejött tartalma – a Szolgáltató know-how-jának minősülnek, így azok szerzői jogi védelemben részesülnek.

8.2./ Szolgáltató kiköti, hogy a CMS rendszer Megrendelő részére nyújtott hozzáférésével nem ruházza át a know-how kizárólagos vagy korlátozott rendelkezési jogát.

9. ÜZLETI TITOK

9.1./ A jelen ÁSZF értelmében üzleti titoknak (a továbbiakban: Üzleti Titok) minősül –megjelenési formájától függetlenül – a Megrendelő gazdasági tevékenységéhez, pénzügyi vagy jogi helyzetéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ, megoldás, szerzői (személyhez fűződő és vagyoni) jog, know-how, ötlet vagy szerződési ajánlat és egyéb információ, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése a Megrendelő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében Megrendelő a szükséges intézkedéseket megtette.

9.2./ Szolgáltató a tudomására jutott Üzleti Titkot köteles megőrizni, azt – Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra nem jogosult részben vagy egészben harmadik fél részére – a Szolgáltató által igénybe vett harmadik személy közreműködése esetét kivéve – átadni, bármely formában hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, vagy a saját céljára felhasználni.

9.3./ Nem tartozik a fenti tilalom alá (i) az az Üzleti Titok, amely más úton már nyilvánosságra került vagy mások számára már szabadon megismerhetővé vált, (ii) azon nyilatkozatokra, amelyek megtételére Megrendelőt jogszabály kötelezi.

9.4./ Szolgáltató vállalja, hogy a fenti rendelkezéseket alkalmazottaival, tagjaival is betartatja. Amennyiben Szolgáltató, vagy érdekkörében eljáró személy a titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy Szolgáltató köteles az esetlegesen felmerült kárt megtéríteni Megrendelő részére.

9.5./ Szerződő felek rögzítik, hogy az Üzleti Titok körébe tartozó információkat a Szolgáltató kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hozhatja nyilvánosságra.

9.6./ Szolgáltató titoktartási kötelezettség a Vállalkozási Szerződés megszűnését követően a megszűnéstől számított 10 (tíz) évig áll fenn.

9.7./ Szolgáltató jogosult a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is referenciaként nyilvánosságra hozni annak tényét, hogy Megrendelő ügyfélköréhez tartozik, illetve tartozott, valamint ennek tényét URL-jén, egyéb online vagy offline felületén korlátozás nélkül közzétenni.

9.8./ A Szolgáltató az elvárható gondosság keretein belül óvja a Megrendelő által a Szolgáltatóval szerződésben álló partnercég szerverein tárolt adatokat, azonban az adatok esetleges elvesztéséért és az abból eredő károkért nem vállal felelősséget. A Megrendelő az adatokat saját felelősségére tárolja a Szolgáltatóval szerződésben álló partnercég szerverein. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a harmadik fél által részére nyújtott szolgáltatás kapcsán felmerülő, adatvesztésért és az abból felmerülő károkért.

9.9./ A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólag a Megrendelő felel.

10. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

10.1./ Adatkezelés fogalma:
– Szöveges tartalmak frissítése CMS alapú rendszerekben;
– Vizuális tartalmak frissítése CMS alapú rendszerekben;
– Vizuális elemek cseréje Elementor vizuális szerkesztő segítségével.

10.2./ Nem tartozik az adatkezelés az adatfeltöltés fogalmába:

Külső felhasználásra szánt grafika készítése. (Hirdetések; nyomtatott promóciók; üzletben, irodában elhelyezhető reklám és felhívást elősegítő grafika; névjegykártya; szórólap; stb.), termékfeltöltés CMS alapú webáruházba, ingatlanfeltöltés CMS alapú ingatlan adatbázisba.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés megkötését követően egymással együttműködve kötelesek eljárni, továbbá a Vállalkozási Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből eredő jogaikat és kötelezettségeiket mindvégig jóhiszeműen kötelesek gyakorolni, illetve teljesíteni.

11.2./ Amennyiben a Vállalkozási Szerződés vagy a jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti a teljes szerződés (a továbbiakban: Szerződés) érvényességét, kivéve, ha e nélkül Szerződő felek a Szerződést egymással nem kötötték volna meg. Szerződő felek az érvénytelen kikötést olyan új rendelkezéssel kötelesek pótolni, amely a Szerződés tartalmának és Szerződő felek szerződési akaratának megfelel. A jelen pontban foglaltak értelemszerűen vonatkoznak az esetleges joghézagok megszüntetésére is.

11.3./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes, a szóban közölt módosítás vagy kiegészítése érvénytelen.

11.4./ A Szerződésből eredő bármely nyilatkozat – a Szerződés rendes, vagy azonnali hatályú megszüntetése kivételével, amelyeket az (ii) és az (iii) alpont szerint nem lehet a másik Szerződő féllel érvényesen és joghatályosan közölni–, csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden a Szerződéssel kapcsolatos közlést – a fenti kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – írásban kell megtenni és (i) tértivevényes ajánlott levélként, továbbá (ii) futár általi kézbesítéssel, vagy (iii) személyes átvételt is igazoló nyilatkozattal, vagy (iv) a Vállalkozási Szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levél megküldésével – különösen a Szerződés mellékleteinek módosítása esetén – minősül szerződésszerűen közöltnek. A tértivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közélés időpontja a tértivevényben átvételként feltüntetett időpont. A (iv) pont szerinti e-mail üzenet a megküldését követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő. Abban az esetben, ha Szerződő felek bármelyike a fenti módon – a rendes, vagy az azonnali hatályú megszüntetésre megállapított kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek a közlését, úgy a második sikertelen közlést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.

11.5./ Amennyiben Szerződő felek bármelyikének személyében jogutódlás következne be, úgy a Szerződésben foglaltak – minden jogcselekmény nélkül – a jogutódra is kiterjednek.

11.6./ A Szerződő felek mentesülnek a Vállalkozási Szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése alól a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény esetében (vis maior) (pl. természeti katasztrófa, tűz, áradás, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, szervert érintő hackertámadás, jogosulatlan hozzáférés). Amennyiben a vis maior időszaka meghaladja a kettő hónapot bármelyik Szerződő fél jogosult a Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani.

11.7./ Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződéssel, illetve annak értelmezésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg.

11.8./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak. Amennyiben a jogvita békés úton nem rendezhető, úgy Szerződő felek a vita elbírálására a pertárgyértéktől függően a Berettyóújfalui Járásbíróság / Debreceni Törvényszék illetékességét kötik ki a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvénynek megfelelően.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Saturn Web & Foto Studio®

© 2018 - 2020 - Minden Jog Fenntartva!

Lájkold oldalunkat!

Ha még nem tetted kérjük lájkold oldalunkat!

REGISZTRÁCIÓ

Bejelentkezés

Fotózáson való részvétel feltételei
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TEDD VÁLLALKOZÁSODAT ELÉRHETŐVÉ

Vállalkozásod életében kiemelkedően fontos az online jelenlét. Legyél elérhető az interneten potenciális ügyfeleid számára és fedd le a tevékenységedhez kapcsolódó piacot. Céljaidnak és igényeidnek megfelelő honlapot készítjük el számodra.

Kapcsolódj Te is a globális piachoz

Neked is mint minden vállalkozás tulajdonosának elsődleges célja, hogy az elsők közt szerepeljen a keresési találatokban, illetve, hogy a közösségi média platformok megfelelő helyen jelenítsék meg hirdetésedet. Első lépés, hogy ez kiválóan működjön egy SEO és technikai szempontból tökéletesen felépített honlap, mely meglapozza hirdetéseid sikerét.

Szerezzen honlapod új ügyfeleket

Egy profi weboldal folyamatos bevételt és növekvő ügyfélszámot garantál, de tudjuk mindannyian, hogy egy honlapot karban is kell tartani. Mi ezt is leegyszerűsítjük számodra! Új vagy felújított honlapodhoz biztosítunk egy egyszerű, könnyen kezelhető vizuális felületet, melyet rövid idő alatt megtanulhatsz kezelni és bármikor, bárhol frissítheted weboldalad tartalmát, hogy az oldalon megtalálható információk mindig naprakészek legyenek.

Legyen a Te honlapod is biztonságos

Manapság nem lehet elég gondot fordítani a biztonság kérdésére így mi is folyamatosan fejlesztünk és odafigyelünk az adatbiztonságra mint elsődleges tényezőre.